2012 évi XIII. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről

paragr2012. évi XIII. törvény a lofegyverekrol és loszerekrol szóló 2004. évi XXIV. törvény módosításáról**

1. § A lofegyverekrol és loszerekrol szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következo rendelkezés lép:

„(2) Törvény eltéro rendelkezésének hiányában e törvény
a) hatálya nem terjed ki

aa) a Magyar Honvédség és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat,
ab) a Magyarország területén állomásozó fegyveres szervek,
ac) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
ad) a rendvédelmi szervek, valamint
ae) a fegyveres biztonsági orség

által jogszeruen birtokolt lofegyverekre, loszerekre és egyéb fegyverekre, valamint ezeknek a felsorolt szervek által történo megszerzésére és az általuk üzemeltetett loterekre,

b) rendelkezései nem alkalmazandók a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások

nyújtásának engedélyezésérol szóló törvényben haditechnikai termékként meghatározott eszközök tekintetében a hadiipari tevékenység végzéséhez szükséges engedély alapján végzett tevékenységek hatósági engedélyezésére.”

2. § (1) Az Ftv. 2. § 4. pontja helyébe a következo rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)

„4. elöltölto fegyver: az olyan egylövetu- vagy ismétlofegyver, amelynél a loport és a lövedéket kizárólag a csotorkolat irányából lehet a csobe vagy a forgódobba betölteni, rendeltetésszeruen fekete loporral vagy gyárilag a fekete lopor kiváltására készült loporral és hozzávaló csappantyúval muködtetheto;”

(2) Az Ftv. 2. § 12. pontja helyébe a következo rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)

„12. hosszú lofegyver: a rövid lofegyvernek nem minosülo lofegyver;”

(3) Az Ftv. 2. § 18–19. pontja helyébe a következo rendelkezések lépnek:

„18. lofegyver-kereskedo: az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezo gazdálkodó szervezet, aki (amely) kereskedelmi vagy egyéb üzleti tevékenységét teljes egészében vagy részben lofegyver-, lofegyverdarab- vagy loszergyártás, kereskedelem, közvetíto kereskedelem, csere, bérbeadás, javítás, hatástalanítás vagy átalakítás területén végzi;

19. forgalmazás: lofegyver, loszer, illetve egyéb fegyver tulajdonjogának átruházása, bérbeadása, ideértve a kereskedelmi és közvetíto kereskedelmi tevékenységet is;”

(4) Az Ftv. 2. § 29. pontja helyébe a következo rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)

„29. tuzfegyver: olyan, a Mellékletben meghatározott „A”, „B”, „C” vagy „D” kategóriába tartozó – vagy ilyenné átalakított – eszköz, amelybol gyúlékony hajtóanyag segítségével szilárd anyagú lövedék loheto ki, kivéve, ha

a) a jogszabályban meghatározott módon hatástalanították,
b) riasztásra, jelzésre, életmentésre, állatok leölésére vagy szigonnyal történo halászatra, illetve ipari vagy muszaki célokra tervezték, feltéve, hogy rendeltetésszeruen csak e célokra használható, vagy
c) a jogszabály rendelkezése alapján muzeális fegyvernek minosül;”

(5) Az Ftv. 2. § 34–35. pontja helyébe a következo rendelkezés lép, egyidejuleg a § a következo 36–47. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)

„34. riasztótöltény: az a lövedékkel nem rendelkezo, hang-, fény- és füsthatás kiváltására szolgáló töltény, amelynek kaliberjelét a fegyverek, lövokészülékek, valamint ezek loszereinek vizsgálatáról szóló miniszteri rendelet, illetve az abban meghatározott szabvány a riasztópisztoly és a riasztó revolvertöltények körében nevesíti;

35. színházi fegyver: kifejezetten vaktöltény muködtetésére készült, lofegyverbol kialakított fegyver, amelynek csövét (forgódobját) úgy alakították át, hogy az a fegyverhez eredetileg használható loszer befogadására nem alkalmas, illetve a csoben elhelyezett szukítések megakadályozzák urméretes lövedékek kilövését, továbbá az a lövedék kilövésére alkalmatlan gáz- és riasztófegyver, amelyet színházi fegyverként kívánnak használni;

36. átadás: amikor a tartásra jogosító hatósági engedélyben megjelölt eszköz a tartására jogosult felügyelete alól kikerül;

37. átengedés: amikor a tartásra jogosító hatósági engedélyben megjelölt eszközt a tartására jogosult felügyelete alatt használják vagy birtokolják;

38. fegyver: a lofegyver, a gáz- és riasztófegyver, a légfegyver, a festéklövo fegyver, a muzeális fegyver, valamint a színházi fegyver;

39. festéklövedék: a festéklövo fegyverekhez használatos, becsapódáskor felrepedo burokban folyékony festékanyagot tartalmazó, 5 grammot nem meghaladó tömegu, 12 mm-nél nagyobb átméroju lövedék;

40. fegyverviselés: fegyvernek a természetes személy testén, illetve a testén lévo ruházatán rejtett vagy nyílt módon történo elhelyezése;

41. lofegyver behozatala, kivitele, átszállítása: a lofegyver átvitele Magyarország államhatárán;

42. lofegyver jellege: sörétes lofegyver (huzagolatlan hosszú), golyós lofegyver (huzagolt hosszú), maroklofegyver (rövid), 7,5 joule vagy annál kisebb csotorkolati energiájú flóbert fegyver és 7,5 joule csotorkolati energia feletti teljesítményu légfegyver;

43. lofegyvertartási cél: az önvédelem, a munkavégzés, a filmgyártás, a céllövészet, az oktatás, a sportlövészet, a személy- és vagyonvédelem, valamint a vadászat;

44. házilagos loszerszerelés és -újratöltés: loszer saját felhasználás céljára történo házilagos gyártása (loszerelemekbol és egyéb alkatrészekbol történo összeszerelése), amelyre a loszergyártástól eltéro szabályok vonatkoznak;

45. sportlofegyver: az országos sportági szakszövetség versenyszabályzatában meghatározott, sportlövészeti célrahasználható lofegyver;

46. vadászlofegyver: a vad védelmérol, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvény szerint vadászatra használható lofegyver;

47. vaktöltény: az a lövedékkel nem rendelkezo, hang-, fény- és füsthatás kiváltására szolgáló töltény, amelynek kaliberjelét a fegyverek, lövokészülékek, valamint ezek loszereinek vizsgálatáról szóló miniszteri rendelet, illetve az abbanmeghatározott szabvány a riasztópisztoly és a riasztó revolvertöltények vagy az ipari lövokészülékek hüvelytöltényei körében nem nevesíti.”

3. § (1) Az Ftv. 3. § (1) bekezdés b)–c) pontja helyébe a következo rendelkezés lép:
(A rendorség által kiadott engedély szükséges:)

„b) a festéklövo fegyver, a gáz- és riasztófegyver, a gáztöltény, a riasztótöltény, a vaktöltény, a légfegyver, a loszerelem, a színházi fegyver gyártásához, javításához, forgalmazásához;
c) az „A”, „B”, „C” vagy „D” kategóriába tartozó tuzfegyver, a lofegyverdarab, az e törvény alapján lofegyvernek minosülo légfegyver, a színházi fegyver, a loszer és a hangtompító megszerzéséhez, tartásához, az ország területére történo behozatalához, az ország területérol történo kiviteléhez, az ország területén történo átszállításához;”

(2) Az Ftv. 3. § (3) bekezdése helyébe a következo rendelkezés lép, egyidejuleg a § a következo (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A lofegyver-megszerzési és -tartási engedéllyel rendelkezo személy vagy szervezet a lofegyverhez használható loszert külön engedély nélkül megszerezheti, illetve tarthatja. Filmgyártási célra tartott lofegyverhez loszer nem szerezheto meg.

(3a) Lofegyver filmgyártási célra történo tartása kizárólag a Kormány rendeletében meghatározott feltételeknek megfelelo szervezet részére engedélyezheto. A filmgyártási célú lofegyver tartására jogosult szervezet vaktöltény gyártására jogosult tagja az engedélyezett fegyverhez tartozó vaktöltényt külön engedély nélkül készíthet.”

(3) Az Ftv. 3. §-a helyébe a következo rendelkezés lép:

„3. § (1) A rendorség által kiadott engedély szükséges:

a) a lofegyver, a lofegyverdarab (a továbbiakban együtt: lofegyver), a muzeális loszer kivételével a loszer, a flóberttöltény gyártásához, javításához, forgalmazásához, a lofegyver hatástalanításához, a lofegyver kiállításához és a házilagos loszerszereléshez és -újratöltéshez,
b) a festéklövo fegyver, a gáz- és riasztófegyver, a gáztöltény, a riasztótöltény, a vaktöltény, a légfegyver, a loszerelem, a színházi fegyver gyártásához, javításához, forgalmazásához,
c) a tuzfegyver, a lofegyverdarab, az e törvény alapján lofegyvernek minosülo légfegyver, a színházi fegyver, a loszer, a loszerelem és a hangtompító
ca) tartásához, továbbá
cb) az ország területére történo behozatalához, az ország területérol történo kiviteléhez, az ország területén történo átszállításához,
d) a gáz- és riasztófegyver viseléséhez,
e) a muzeális fegyver gyártásához, javításához, forgalmazásához, valamint sportlövészeti célú használatához, valamint
f) a polgári rendeltetésu lotér, a lofegyver- és loszertárolóhely üzemeltetéséhez, valamint lövészetvezetoi tevékenység végzéséhez.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott eszköz a tartására jogosító engedély birtokában szerezheto meg.

A rendorség az engedélyt visszavonja, ha a jogosult az abban meghatározott eszközt az engedély kiállításától számított 90 napon belül nem szerzi meg.

(3) Az (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedéllyel rendelkezo személy vagy szervezet az engedélyben nem szereplo – az engedélyben meghatározott célra rendelt és az adott célra jogszeruen tartható – tuzfegyvert, lofegyverdarabot, az e törvény alapján lofegyvernek minosülo légfegyvert, színházi fegyvert, loszerelemet és hangtompítót, valamint a jogszeruen tartott lofegyverhez használható loszert az engedély birtokában szerezheti meg. A jogszeruen tartott lofegyverhez használható loszer megszerzéséhez a lofegyvernek a tartására jogosító engedély meglétét igazoló hatósági igazolványba történo bejegyzése szükséges. Filmgyártási célra tartott lofegyverhez loszer nem szerezheto meg.

(3a) Lofegyver filmgyártási célra történo tartása kizárólag a Kormány rendeletében meghatározott feltételeknek megfelelo szervezet részére engedélyezheto. A filmgyártási célú lofegyver tartására jogosult szervezet vaktöltény gyártására jogosult tagja az engedélyezett fegyverhez tartozó vaktöltényt külön engedély nélkül készíthet.

(4) A lofegyver vagy loszer kereskedelmi célú behozatalának, kivitelének, illetve átszállításának engedélyezése iránti kérelem elbírálása során a szakhatósági közremuködés rendjét kormányrendelet határozza meg.

(5) Lofegyvernek az Európai Unió valamely tagállamába történo – nem kereskedelmi vagy elidegenítési célú – kiviteléhez a rendorség által kiadott európai lofegyvertartási engedély szükséges. Európai lofegyvertartási engedély a lofegyver tartására jogosult természetes személynek adható.

(6) Ha az Európai Unió valamely tagállama a magyar hatóságot azért keresi meg, mert attól magyarországi lakóhellyel rendelkezo személy a megkereso tagállamban „B” kategóriába tartozó tuzfegyver tartására kér engedélyt, hatóságként a rendorség jár el.

(7) Az (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedélyt – valamint az engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt – a kérelmezo természetes személy személyesen, a kérelmezo jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezet a kereskedelmi meghatalmazottja útján veheti át.”

4. § (1) Az Ftv. 3/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következo rendelkezés lép:

[A 3. §-ban meghatározott engedély nem adható meg, ha az (1) bekezdésben meghatározott személy]

„b) büntetlen eloéletu, de büntetojogi felelosségét a bíróság jogerosen megállapította a Bünteto Törvénykönyvrol szóló 1978. évi IV. törvény X. fejezetében meghatározott állam elleni buncselekmény, XI. fejezetében meghatározott emberiség elleni buncselekmény, emberölés, eros felindulásban elkövetett emberölés, öngyilkosságban közremuködés,

170. § (2)–(4) és (6) bekezdése szerinti testi sértés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, kényszerítés, emberkereskedelem, 174/B. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közösség tagja elleni eroszak, 175. § (3) bekezdés g) pontja szerinti személyi szabadságmegsértése, 175/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti emberrablás, illetve 176. § (2) bekezdés b) pontja, (3) és (4) bekezdése szerinti magánlaksértés, 176/A. § (2) bekezdése szerinti zaklatás, eroszakos közösülés, szemérem elleni eroszak, 207. § (3) bekezdés b) pontja szerinti kerítés, 218. § (3) bekezdés b) pontja szerinti embercsempészés, XV. fejezet V. címében meghatározott hivatalos személy elleni buncselekmény, 242/B. §

(3) bekezdése szerinti hatóság eljárásának megzavarása, 259. § (1)–(3) bekezdése szerinti közveszélyokozás, 260. §

(2) bekezdése szerinti közérdeku üzem muködésének megzavarása, terrorcselekmény, 261/A. § (3) bekezdése szerinti nemzetközi gazdasági tilalommegszegése, légijármu, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármu hatalomba kerítése, visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel, visszaélés lofegyverrel vagy loszerrel, visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetoleg kettos felhasználású termékkel, bunszervezetben részvétel, visszaélés radioaktív anyaggal, visszaélés nemzetközi szerzodés által tiltott fegyverrel, 266/B. § (2) bekezdés elso fordulata szerinti állatkínzás, 271. § (3) bekezdése szerinti garázdaság, 273. § (2) bekezdése szerinti önbíráskodás, visszaélés kábítószerrel, visszaélés kábítószer-prekurzorral, rablás, 322. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kifosztás, zsarolás,

324. § (4) bekezdés c) pontja szerinti rongálás, 327. § (2) bekezdés a) pontja vagy (3) bekezdése szerinti jármu önkényes elvétele, 343. § (2) bekezdés a) pontja, (4) és (5) bekezdése szerinti szökés, 355. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elöljáró vagy szolgálati közeg elleni eroszak, 363. § (1) bekezdés b) pontja szerinti harckészültség veszélyeztetése elkövetése vagy olyan buntett miatt, amelyet bunszervezet keretében követett el, ba) szándékos buncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig, bb) szándékos buncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem éro végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig, bc) szándékos buncselekmény miatt kiszabott közérdeku munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltáig, bd) szándékos buncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított négy évig.”

(2) Az Ftv. 3/A. § (2) bekezdés d)–e) pontja helyébe a következo rendelkezés lép:

[A 3. §-ban meghatározott engedély nem adható meg, ha az (1) bekezdésben meghatározott személy]

„d) szabálysértési felelosségét polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés, lofegyverrel kapcsolatos szabálysértés, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés, a szabálysértésekrol, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrol szóló

2012. évi II. törvény 169. § (2) bekezdés a) pontja szerinti rendzavarás, közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése, számszeríj, szigonypuska jogellenes használata, veszélyes fenyegetés vagy jogosulatlan vadászat elkövetése miatt a szabálysértési hatóság jogerosen megállapította, a határozat jogerore emelkedését követo hat hónapig,

e) az engedély kiadására vonatkozó kérelmében valótlan adatot közöl, a kérelemmel összefüggo valós adatot elhallgat vagy a fegyverre, loszerre (töltényre) loszerelemre, lotérre vonatkozó, jogszabályban meghatározott kötelezettségét súlyosan megszegi, a kérelem benyújtását vagy – ha ezen ok miatt az engedély visszavonása iránt eljárás indul – az engedélyt visszavonó határozat jogerore emelkedését követo hat hónapig.”

(3) Az Ftv. 3/A. § (3) bekezdése helyébe a következo rendelkezés lép:

„(3) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott engedély iránti kérelem elbírására irányuló eljárásban a kérelmezo hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy vele szemben a (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott körülmény nem áll fenn, vagy kéri, hogy az e tények fennállására vonatkozó adatokat a bunügyi nyilvántartó szerv a rendorség részére – annak az engedély iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.”

5. § Az Ftv. 3/B. § (2) bekezdése helyébe a következo rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott engedély az alábbi szervezeteknek adható meg:

a) sportlövészet folytatása céljából nyilvántartásba vett sportegyesület, ha az országos sportági szakszövetség a szövetségi tagságot igazolja,
b) olyan szervezet, amely sportcélra, oktatásra vagy az adott típusú és kaliberjelu lofegyverre kiadott lotér-üzemeltetési engedéllyel, valamint lotérszabályzattal, vagy ilyen lotér bérleti szerzodésével rendelkezik,
c) a polgári célra felhasználható lofegyverek, loszerek és hatástalanított lofegyverek vizsgálatára, valamint lofegyverek és loszerek hatástalanítására jogosult szervezet,
d) olyan szervezet, amely loszer gyártására jogosító engedéllyel rendelkezik,
e) olyan szervezet, amely a saját vagy mások vagyonát hivatásszeruen orzi, mások életét, testi épségét hivatásszeruen védi, valamint
f) olyan szervezet, amelynek tevékenységei között a looktatás szerepel.”

6. § Az Ftv. 3/C. § (4) bekezdése helyébe a következo rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdésben meghatározott bejelentéssel egyidejuleg a színházi fegyverek kezeléséért és tárolásáért felelosnek jelölt – az (1) bekezdésben meghatározott engedéllyel nem rendelkezo – személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen eloéletu, vagy kéri, hogy az e tények fennállására vonatkozó adatokat a bunügyi nyilvántartó szerv a rendorség részére – annak az engedély iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.”

7. § Az Ftv. 5. § (2) bekezdése helyébe a következo rendelkezés lép:

„(2) Az erre a feladatra kormányrendeletben kijelölt rendorségi szerv központi nyilvántartást vezet

a) a rendorség által kiadott engedélyekrol és az engedéllyel rendelkezokrol – az engedély érvényességi idejének lejártától számított húsz évig – a következo adattartalommal:
aa) az engedély érvényességi ideje és száma,
ab) a lofegyver, loszer tulajdonosának, a lofegyver, loszer forgalmazásakor a vevo, az eladó (szállító), illetve a megrendelo, az engedéllyel rendelkezo jogi személy vezeto tisztségviseloi, egyéb szervezet esetén a tevékenységért felelos vezeto és a szervezet lofegyverét, loszerét ténylegesen birtokló személyek természetes személyazonosító adatai, állampolgársága, lakóhelye, a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma, szervezet esetében a cégszeru megnevezésben szereplo – annak hiányában az azonosításhoz szükséges – adatok,
ac) az engedéllyel rendelkezo személy egészségügyi alkalmasságának idotartama,
ad) a nyilvántartásba vett lofegyver fajtája (tuzfegyver vagy légfegyver), típusa, gyártója, gyártási száma, kaliberjele, tuzfegyver esetében kategóriájának betujele és száma (a továbbiakban: a lofegyver azonosító adatai), a lofegyver muszaki érvényességének idotartama,
ae) a tuzfegyver fodarab e törvény szerinti megnevezése, gyártási száma,
af) a loszer azonosítását lehetové tevo adatok, valamint

b) a gyártó által gyártott és raktározott lofegyverrol, tuzfegyver fodarabról, loszerrol – a gyártásra jogosító engedély érvényességi idejének lejártától számított húsz évig – az a) pont ad)–af) alpontjában meghatározott adattartalommal, a lofegyver muszaki érvényességének kivételével.”

8. § Az Ftv. 6. § (2) bekezdése a következo második mondattal egészül ki:

„A vadászlofegyver tartására jogosító engedély, valamint az annak alapján kiadott európai lofegyvertartási engedély visszavonásáról a rendorség a vadászati hatóságot tájékoztatja.”

9. § Az Ftv. 12. § (1) bekezdése helyébe a következo rendelkezés lép, egyidejuleg a § a következo (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A lofegyver-kereskedo a lofegyver és loszer forgalmazásakor köteles

a) a vevo, az eladó (szállító), illetve a megrendelo adatait, a lofegyver, loszer azonosító adatait, továbbá a házilagos loszerszereléshez szükséges loszerelem (csappantyú, lopor) forgalmazott mennyiségét nyilvántartásba venni,
b) a vevo, az eladó (szállító), illetve a megrendelo azonosítását a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány alapján elvégezni,
c) a vevo lofegyver tartására jogosító engedélyének érvényességérol, valamint arról meggyozodni, hogy jogosult a forgalmazott lofegyver, loszer megszerzésére, továbbá
d) a (2) bekezdésben meghatározott adatokat a lofegyverek központi nyilvántartásába továbbítani.

(1a) Kormányrendelet az elektronikus úton történo adattovábbítást kötelezové teheti, illetve eloírhatja, hogy lofegyver-kereskedoi tevékenységet kizárólag az elektronikus úton történo adattovábbításhoz meghatározott technikai feltételekkel rendelkezok folytathatnak.”

10. § Az Ftv. 18/D. § (3) bekezdése helyébe a következo rendelkezés lép:

„(3) A 18/B. § (1) bekezdésében meghatározott engedélyezési eljárásokban a kérelmezo hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy vele és az általa foglalkoztatott pirotechnikussal, valamint az általa foglalkoztatott, a polgári célú pirotechnikai tevékenységet irányító személlyel szemben az (1) bekezdés a) és c), valamint a (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott körülmény nem áll fenn, vagy kéri, hogy az e tények fennállására vonatkozó adatokat a bunügyi nyilvántartó szerv a rendorség részére – annak az engedély iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.”

11. § Az Ftv. a következo 21. §-sal egészül ki:

„21. § (1) E törvénynek a lofegyverekrol és loszerekrol szóló 2004. évi XXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi

XIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított rendelkezései – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem érintik a Módtv. hatálybalépését megelozoen kiadott engedélyek érvényességét.

(2) Az e törvénynek a Módtv. hatálybalépését megelozoen hatályban volt 3. § (1) bekezdés c)–d) pontja alapján kiadott megszerzési engedélyt a rendorség visszavonja, és – amennyiben a visszavont engedély jogosultja ilyennel nem rendelkezik, kérelmére – kiállítja a 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedélyt.

(3) A (2) bekezdés alapján visszavont engedély adatai a lofegyverek központi nyilvántartásából a visszavonástól számított húsz évig nem törölhetok.”

12. § (1) Az Ftv. 22. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következo rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)

„a) a lofegyverek – ideértve a filmgyártási célú lofegyvereket is – és más fegyverek, a loszerek, valamint a gáz-, a riasztó és a vaktöltények gyártását, javítását, szállítását, hatástalanítását, forgalmazását, megszerzését, tartását, kiállítását, behozatalát, kivitelét, átszállítását, használatát, a hatástalanított lofegyverek tartását és forgalomba hozatalát, az engedélyek tartalmi, formai követelményeit, valamint az ezekkel összefüggo nyilvántartás és az e nyilvántartásba, illetoleg az abból történo adatszolgáltatás eljárási szabályait,”

(2) Az Ftv. 22. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következo rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a rendészetért felelos miniszter, hogy rendeletben meghatározza:)

„b) a fegyvertartáshoz, valamint a házilagos loszerszereléshez és -újratöltéshez szükséges elméleti és jártassági követelményeket és számonkérésük rendjét, továbbá a loterek muködtetésére és a lövészetvezetoi vizsgára vonatkozó szabályokat.”

13. § (1) Az Ftv.

a) 2. §-ának nyitó szövegrészében a „törvény alkalmazásában” szövegrész helyébe a „törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában”,
b) 2. § 30. pontjában a „zár, forgódob” szövegrész helyébe a „zár vagy zárszerkezet, forgódob”,
c) 3/A. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében a „fegyvertartáshoz szükséges” szövegrész helyébe a „fegyvertartáshoz – és a házilagos loszerszerelés és -újratöltés esetén az e tevékenységhez – szükséges”,
d) 3/A. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében az „adható meg” szövegrész helyébe az „adható, illetve hosszabbítható meg”,
e) 3/B. § (3) bekezdésében a „riasztófegyver önvédelmi célú viselése annak a természetes személynek engedélyezheto, aki” szövegrész helyébe a „riasztófegyver viselése kizárólag önvédelmi célra engedélyezheto, annak a természetes személynek, aki”,
f) 18/B. § (4) bekezdésében a „szervek, továbbá” szövegrész helyébe a „szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, továbbá”,
g) 18/D. § (2) bekezdés b) pontjában az „embercsempészés, V.” szövegrész helyébe az „embercsempészés, XV. fejezet V.”, valamint
h) 22. § (5) bekezdésében az „a kereskedelmért felelos” szövegrész helyébe az „a kereskedelemért felelos” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az Ftv.

a) 2. § 26. pontja,
b) 3/A. § (6) bekezdésében a „megszerzését és” szövegrész,
c) 3/B. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésének záró szövegrészében és 4. § (2) bekezdésében a „megszerzése és”, valamint
d) 3/B. § (4) bekezdésének nyitó szövegrészében az „és meghosszabbítására” szövegrész.

14. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követo napon lép hatályba, és 2012. május 2-án hatályát veszti.

(2) 2012. május 1-jén lép hatályba

a) az 1. §,
b) a 2. § (1)–(4) bekezdése,
c) a 3. § (3) bekezdése,
d) a 4–11. §,
e) a 12. § (2) bekezdése, valamint
f) a 13. § (1) bekezdés b)–h) pontja és (2) bekezdése.


Dr. Schmitt Pál s. k.,                                  Kövér László s. k.,

köztársasági elnök                                az Országgyulés elnöke

 

“2012 évi XIII. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről” bejegyzéshez 3 hozzászólás

  1. Kérem Önöket , mivel nem tudok belépni az oldalukra de a cikkeik és írásaik érdekelnek kérem írják meg azt az E-mai cimem amivel be tudok lépni, és a jelszót is mert a megküldött jelszó sem jó!

    Tisztelettel Brezányi Árpád

  2. Különböző – a témához kapcsolódó internetes fórumok -vagy egyáltalán nem, vagy csak meglehetősen bizonytalanul foglalnak állást a 2013. jan 1. előtt gáz-riasztó-ként vásárolt (érvényes MKH), de gumilövedék használatára is alkalmas, pl.: Zoraki R1 GG fegyverek további besorolását, illetve sorsát illetően. Önök, mint a termékeket forgalmazó kereskedők, tudnak-e valami információval szolgálni. Jó lenne valami biztosat tudni, mielőtt az ember „beruház” remélhetőleg nem 2 hónapra.
    Köszönettel: Tiszai József

Szólj hozzá!

Elem hozzáadva a kosárhoz.
0 elemek - Ft